Nadzór inwestorski

Oferta skierowana jest zarówno do inwestorów indywidualnych jak i do firm, mających w planie budowę, przebudowę lub remont istniejących obiektów budowlanych.Świadczymy usługi w zakresie:
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego
- pełnienia nadzoru autorskiego
- kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- doradztwa technicznego, zastępstwa inwestorskiego

Wychodząc naprzeciw inwestorom, oferuję pomoc na każdym etapie budowy, od planowania inwestycji po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Oferuję również pomoc przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Powierz nam swoją budowę!

APP Proma Bud zajmuje się organizacją i nadzorem procesu inwestycyjnego w sektorze budowlanym, we wszystkich branżach.

Firma APP PROMA BUD oferuje usługę inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach wymaganych w trakcie realizowania inwestycji budowlanej.

Zgodnie z Prawem budowlanym do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
- reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
- kontrolowanie rozliczeń budowy

Kontakt z Wykonawcami!

APP Proma Bud godnie reprezentuje Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.