Zastępstwo Inwestorskie

APP PROMA BUD oferuje usługę Zastępstwa Inwestorskiego (Project Manager PM , Construction Manager CM ) dla realizowanych inwestycji budowlanych. Usługa polega na kompleksowym zarządzaniu w Imieniu Inwestora procesem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz dbałością o interesy Inwestora w czasie przygotowania ,projektowania i realizacji obiektu budowlanego.Zakres oferowanej usługi:

- opracowanie koncepcji inwestycji - analiza wykonalności inwestycji pod względem technicznym i formalno prawnym
- fachowe doradztwo, konsultacje dla Inwestora
- przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów do wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeśli, brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi i osobami fizycznymi we wszelkich sprawach związanych uzyskiwaniem niezbędnych dokumentów, zaświadczeń, pozwoleń, decyzji
- skompletowanie i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę
- przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy/wykonawców robót budowlanych
- analiza dostawców i jakości ofertowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych
- przygotowanie projektu umowy i udział w negocjacjach treści umowy z wykonawcą robót budowlanych
- zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
- przygotowanie i przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z kompletną dokumentacją;
- przygotowanie wymaganej dokumentacji do odbioru końcowego
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
- końcowe rozliczenie kosztów inwestycji

Zarządzanie realizacją inwestycji

Kompleksowe zarządzanie w imieniu Inwestora procesem budowlanym